Visuotinis narių susirinkimas

Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis asociacijos valdymo organas, priimantis svarbiausius Asociacijos sprendimus. Dalyvavimo ir balso teisę turi visi Asociacijos tikrieji/osios nariai/ės. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus ne vėliau kaip per 4 mėn. pasibaigus kalendoriniams metams.

Valdyba

Asociacijos valdyba – tai kolegialus valdymo organas, vadovaujantis Asociacijos veiklai tarp visuotinių narių susirinkimų. Asociacijos valdybą renka visuotinis narių susirinkimas dvejiems metams. Valdybos ir visos Asociacijos veiklai vadovauja Asociacijos pirmininkas/ė, kurį/ią iš savo tarpo renka Valdyba posėdžio metu. Prireikus Asociacijos valdyba taip pat iš savo narių renka du vicepirmininkus/es, iždininką/ę, atsakingąjį/ąją sekretorių/ę, Vertinimo komisijos pirmininką/ę ir kitų komisijų, grupių, klubų pirmininkus/es. Asociacijos valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

Audito grupė

Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Audito grupė, kurią sudaro mažiausiai trys Asociacijos tikrieji nariai ar tikrosios narės. Audito grupės narius/es iš Asociacijos tikrųjų narių renka visuotinis narių susirinkimas dvejų metų laikotarpiui Asociacijos valdybos teikimu.