Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja Asociacijos valdyba, kurios narius renka visuotinis narių susirinkimas dvejų metų laikotarpiui. Valdybos ir visos Asociacijos veiklai vadovauja Asociacijos pirmininkas, kurį iš savo tarpo renka Valdyba posėdžio metu dvejų metų laikotarpiui, prireikus taip pat iš savo narių renka du vicepirmininkus, iždininką, atsakingąjį sekretorių, Vertinimo komisijos pirmininką ir kitų komisijų, grupių, klubų pirmininkus.

Asociacijos pirmininkas atstovauja Asociacijai santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės institucijomis, šaukia Asociacijos valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, atlieka kitas LR įstatymuose ir Asociacijos įstatuose numatytas funkcijas.

Asociacijos valdyba sprendžia Asociacijos strateginius uždavinius, siūlo visuotiniam narių susirinkimui priimti naujus narius Įstatuose numatyta išimties tvarka, teikia visuotiniam narių susirinkimui pasiūlymus dėl narių pašalinimo ir kandidato statuso panaikinimo, organizuoja Asociacijos narių profesinį mokymą, sprendžia kitus klausimus, susijusius su Asociacijos veikla.

Valdybos nariai

Viktorija Černiakova
Indrė Dičkalnytė-Kairienė
Julija Jančak
Kristina Kačkuvienė
Irena Miškinienė
Jūratė Žukauskaitė