Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja Asociacijos valdyba, kurios narius/-es renka visuotinis narių susirinkimas dvejų metų laikotarpiui. Valdybos ir visos Asociacijos veiklai vadovauja Asociacijos pirmininkas/-ė, kurį/-ią iš savo tarpo renka Valdyba posėdžio metu dvejų metų laikotarpiui, prireikus taip pat iš savo narių renka du vicepirmininkus/-es, iždininką/-ę, atsakingąjį/-ąją sekretorių/-ę, Vertinimo komisijos pirmininką/-ę ir kitų komisijų, grupių, klubų pirmininkus/-es.

Asociacijos pirmininkas/-ė atstovauja Asociacijai santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės institucijomis, šaukia Asociacijos valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, atlieka kitas LR įstatymuose ir Asociacijos įstatuose numatytas funkcijas.

Asociacijos valdyba sprendžia Asociacijos strateginius uždavinius, priima naujus/-as narius/-es ir kandidatus/-es, teikia visuotiniam narių susirinkimui pasiūlymus dėl narių pašalinimo ir kandidato/-ės statuso panaikinimo, organizuoja Asociacijos narių profesinį mokymą, sprendžia kitus klausimus, susijusius su Asociacijos veikla.

Valdybos narės

Viktorija Černiakova
Lana Lukoševičiūtė
Irena Miškinienė
Lina Spranaitytė
Jūratė Žukauskaitė