Priėmimo tvarka

Asociacijos nariais/ėmis pageidaujantys tapti asmenys pateikia Asociacijai stojimo prašymą, prie kurio prideda:

  1. dokumentų, patvirtinančių vertimo darbui reikalingą išsilavinimą ar kvalifikaciją, kopijas,
  2. tris rekomendacijas raštu, iš kurių viena yra Asociacijos nario/ės rekomendacija,
  3. vertimo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Naujus/as narius/es priima ir kandidato/ės statusą suteikia visuotinis Asociacijos narių susirinkimas Asociacijos valdybos ir (arba) Vertinimo komisijos teikimu. Asociacijos garbės narius/es renka visuotinis narių susirinkimas Valdybai rekomendavus.

Asociacijos valdyba ir (arba) Vertinimo komisija gali siūlyti visuotiniam narių susirinkimui priimti naujus/as narius/es išimties tvarka.

Asmuo tampa Asociacijos tikruoju/ąja nariu/e ir įgauna visas Asociacijos tikrojo/osios nario/ės teises, kai visuotinis narių susirinkimas priima nutarimą dėl jo priėmimo į Asociacijos tikruosius/ąsias narius/es ir stojantysis sumoka Asociacijos nustatytą stojamąjį nario/ės mokestį.

Asmuo tampa Asociacijos kandidatu/e ir įgauna visas kandidato/ės teises, kai visuotinis narių susirinkimas priima nutarimą suteikti asmeniui kandidato/ės statusą.

Išstojimo ir šalinimo tvarka

Asociacijos tikrasis/oji narys/ė arba Asociacijos garbės narys/ė gali išstoti iš Asociacijos pateikdamas/a išstojimo prašymą. Kandidatas/ė savo statuso gali atsisakyti pateikdamas/a prašymą. Tokiu atveju stojamieji nario/ės įnašai ir nario/ės mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

Asociacijos visuotinis narių susirinkimas Asociacijos valdybos teikimu gali priimti nutarimą pašalinti iš Asociacijos tikrąjį/ąją narį/ę, garbės narį/ę ar kandidatą/ę, jei jis kenkia Asociacijos ar jos narių interesams, nemoka nario/ės ar kandidato/ės mokesčio, pažeidžia Asociacijos įstatus ar Asociacijos vertėjų Etikos kodeksą.

Narystė Asociacijoje taip pat pasibaigia ir kandidatas/ė netenka savo statuso Asociacijai nutraukus veiklą ar ją likvidavus.