Priėmimo tvarka

Asociacijos nariais pageidaujantys tapti asmenys pateikia Asociacijai stojimo prašymą, prie kurio prideda:

  1. dokumentų, patvirtinančių vertėjo darbui reikalingą išsilavinimą ar kvalifikaciją, kopijas,
  2. tris rekomendacijas raštu, iš kurių viena yra Asociacijos nario rekomendacija,
  3. vertimo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Naujus narius priima ir kandidato statusą suteikia visuotinis Asociacijos narių susirinkimas Asociacijos valdybos ir (arba) Vertinimo komisijos teikimu. Asociacijos garbės narius renka visuotinis narių susirinkimas Valdybai rekomendavus.

Asociacijos valdyba ir (arba) Vertinimo komisija gali siūlyti visuotiniam narių susirinkimui priimti naujus narius išimties tvarka.

Asmuo tampa Asociacijos tikruoju nariu ir įgauna visas Asociacijos tikrojo nario teises, kai visuotinis narių susirinkimas priima nutarimą dėl jo priėmimo į Asociacijos tikruosius narius ir stojantysis sumoka Asociacijos nustatytą stojamąjį nario mokestį.

Asmuo tampa Asociacijos kandidatu ir įgauna visas kandidato teises, kai visuotinis narių susirinkimas priima nutarimą suteikti asmeniui kandidato statusą.

Išstojimo ir šalinimo tvarka

Asociacijos tikrasis narys arba Asociacijos garbės narys gali išstoti iš Asociacijos pateikdamas išstojimo prašymą. Kandidatas savo statuso gali atsisakyti pateikdamas prašymą. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

Asociacijos visuotinis narių susirinkimas Asociacijos valdybos teikimu gali priimti nutarimą pašalinti iš Asociacijos tikrąjį narį, garbės narį ar kandidatą, jei jis kenkia Asociacijos ar jos narių interesams, nemoka nario ar kandidato mokesčio, pažeidžia Asociacijos įstatus ar Asociacijos vertėjo Etikos kodeksą.

Narystė Asociacijoje taip pat pasibaigia ir kandidatas netenka savo statuso Asociacijai nutraukus veiklą ar ją likvidavus.