Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis asociacijos valdymo organas, priimantis svarbiausius Asociacijos sprendimus. Dalyvavimo ir balso teisę turi visi Asociacijos tikrieji nariai. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus ne vėliau kaip per 4 mėn. pasibaigus kalendoriniams metams.

Paskutinis Visuotinis narių susirinkimas įvyko 2019 m. vasario 23 d. Per Susirinkimą, be kita ko, buvo aptarti LVA nuveikti darbai ir artimiausi tikslai, patvirtintos metinės ataskaitos, išrinkta Valdyba ir nauja Audito grupės narė. Be to, prie LVA prisijungė penki nauji nariai.